polona tratnik
projekti / projects
mini knjižnica / mini library
domov / home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In vitro in transvrste

1. faza projekta realizirana: najava dogodka za 17. december 2008 ob 20. uri, galerija Kapelica:

Pred kratkim je postalo v Veliki Britaniji dovoljeno kloniranje med clovekom in živaljo, kar pomeni, da je dovoljena manipulacija z umetnimi embrii, ki bodo vsebovali cloveške embrionalne maticne celice. S tem se odpira širok spekter novih možnosti, ki bodo omogocile uresnicitev tako naših želja kot tudi naših strahov.

Razvoj biotehnologije nam ponuja številne nove možnosti, a s seboj prinaša tudi celo vrsto daljnosežnih sprememb, ki zadevajo sodobno družbo, kulturo in posameznika, in ki jih moramo šele premisliti. Pri tem je pomemben moto: razmišljaj danes, ker bo jutri lahko prepozno.

Dr. Polona Tratnik je že v svojih prejšnjih projektih sodelovala z Zavodom RS za tranfuzijsko medicino. Dr. Miomir Kneževic je mednarodno priznan strokovnjak na podrocju tkivnega inženiringa in regenerativne medicine. Na predstavitvi v galeriji Kapelica bosta predstavila znanstvene in umetniške pristope k biotehnološkim praksam. Projekt In vitro + transvrste zajema razlicne postopke tkivnega inženiringa (ZTM in DCTIS) in kemijske analize biološkega materiala (UP ZRS) ter vkljucuje tako in vitro eksperimentiranje v mrtvem mediju kot tudi vzrejo in manipulacijo s transvrstami.

Projekt In vitro + transvrste nastaja v sodelovanju z Zavodom RS za transfuzijsko medicino, Društvom za celicno in tkivni inženiring Slovenije in Univerzo na Primorskem, Fakulteto za humanisticne študije Koper, Inštitutom za medkulturne študije.

- Vojko Urbančič, O človeškem lasu & O prisvajanju eksistence slehernega bitja (odziv na predstavitev projekta), Delo. 17. & 22. 12. 2008.

- Mojca Kumerdej, Dragocena zrnca v naših telesih (Miomir Knežević). Sobotna priloga Dela. 30. 04. 2009.

še iz koncepta:

Projekt obravnava možnosti, ki jih cloveštvu ponuja biotehnologija. S sodobnimi spoznanji na podrocju mikrobiologije in možnostmi, ki nam jih odpira razvoj sofisticiranih tehnologij, z razvojem tkivnega inženiringa in regenerativne medicine, se sodobni družbi odpirajo številna nova vprašanja, ki jih moramo še premisliti tako z antropološkega, filozofskega, sociološkega aspekta, pa tudi politicnega aspekta. Razvoj biotehnologije nam namrec po eni strani prinaša uresnicitev naših želja, a po drugi strani tudi naših strahov. Umetnost v tem primeru nastopa kot transdisciplinarno polje, znotraj katerega je mogoce tako uporabljati ustrezne znanstvene metode, tehnike, postopke in orodja, kot je znotraj polja umetnosti možno izvajati diskurz o biotehnologiji ter na razlicne nacine osvetljevati problematike in odpirati vprašanja, ki lahko v tem primeru dosežejo tudi širšo in le strokovno javnost.

Projekt predstavlja vrsto eksperimentov z možnostmi »umetnega« gojenja las – gojenja las pod umetnimi pogoji v mrtvem mediju, gojenja las v živem mediju, prenos las kot biološkega materiala z ene biološke vrste na drugo. Na nacin projekt odpira diskurz o umetnem življenju, kot nam ga omogoca biotehnologija. S to možnostjo clovek dobi oblast nad biološkim materialom do te mere, da lahko z njim manipulira – ga ohranja pri življenju, a tudi izvaja razne prenose, ki nenazadnje pomenijo kombiniranje razlicnih bioloških vrst in tako ustvarjanje hibridov.

Projekt vkljucuje tudi eksperimentiranje z maticnimi celicami in preizkušanje pomoci maticnih celic pri prenašanju biološkega materiala v biološko okolje druge vrste.

Las je za namen tega projekta posebej zanimiv iz vec razlogov. Krvne celice se ne delijo in se krvnih celic zato ne da umetno gojiti. Kožne in hrustancne celice se delijo, vendar ne formirajo tkiva – zato potrebujejo nosilce. Lasne celice se delijo in ob tem neposredno oblikujejo formo – las. Zato se da živost in delitev lasnih celic neposredno dokazovati prek dokazovanja rasti las.

Lasje so z antropološkega vidika zelo zanimivi, saj se prek las vsak posameznik izraža oz. hote ali nehote izraža svoj intimni odnos do sveta, ki se kaže navzven. Da lase dojemamo zelo intimno, se hitro pokaže, ce si zamislimo stik z lasom tuje osebe (prek hrane ipd.) ali stik z lasmi ljubljenega. Lasje se v oglaševanju in drugih kulturnih reprezentacijah (popularna kultura in umetnost) pogosto pojavljajo, saj prinašajo mocne ideološke konotacije – med bolj razširjenimi je fenomen eroticnega fetišiziranja las.

In Vitro and Transspecies

The project In Vitro and Transspecies is a complex continuation of the project Hair (read more).

It presents possibilities of biotechnology. With contemporary knowledge and know hows in the field of microbiology and possibilities that open with development of sophisticated technologies, tissue engeneering and regenerative medicine, several questions open for the contemporary society, which have to be only considered from the anthropological, philosophical, sociological, and political aspectl. The development of biotechnology brings a realization of our dreams as well as our fears. Art in this case opens a transdisciplinary field, within which it is possible to use suitable scientific methods, techniques and tools, and it is also possible to perform a discourse on biotechnology and reflect upon related questions within the field of art (or culture) to reach wider and not only professional public.

The project includes a series of experiments on possibilites of "artificial" cultivation of hair - cultivating hair under artificial conditions in dead medium, cultivating hair in living medium, transplantation of hair as biological material from one biological species into another. In such a manner a project opens a discourse on artificial living as it is being enabled by beiotechnology. Human being thus gets control over the biological material to such a degree that he is enabled to manipulate with it - keeps it alive, but performs various transferences that meand combining biological species and creation of hybrids.

Additionally the project includes experimentation with stem cells and testing the assistance of stem cells in transplanting biological material into biological environment of another kind.

As a biological material hair is specially interesting for many reasons. Blood cells do not divide and thus blood cells cannot be artifically cultivated. Skin and cartilage cells do divide, but do not form tissue on their own, they need scaffolds. Hair cells fo divide and when doing that they form a certain form - that is a hair. Therefore the vivacity and division can be directly proved with proving the growth of the hair.

The first phase of the project was presented on 17. 12. 2008 in the Kapelica Gallery. The project is being further developed in 2009 and 2010 as a research in several phases. It is transdisciplinary based in cooperation with Blood Transfusion Centre of Slovenia – Tissue Typing Center (Ljubljana, Slovenia), Society for tissue and cell engeneering (Ljubljana, Slovenia) and University of Primorska, Faculty of Humanities Koper (Slovenia).